SPFY

San Jose Major Seminary | School Year 2016-2017

BILANG Class:

“Buhay na Inialay nang Lubos sa Amang Nagmahal nang Ganap”

       BorresAlde  Espiritu III

Labo PalugaRamos III

Tabudlong Valdez